Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je spoločnosť Plasttime s.r.o., IČO:36494551 so sídlom Duklianska 3750, 085 01 Bardejov (ďalej jen: „správca“).

 1. Kontaktné údaje správcu sú plasttime@plasttime.sk

 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej nebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú ide priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzické osoby.

ll. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďalej len “Plnenie zmluvy”),

  • vypracovanie cenovej ponuky na základe podaného dopytu cez kontaktný formulár alebo email

 2. Zo strany správcu nedocházda k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/tla svoj výslovný súhlas.

lll. Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy a vypracovanie cenovej ponuky.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár alebo email medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefónny a mailový kontakt). Poskytnutie osobných údajov je potrebnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť. Pokiaľ ste podnikateľom a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu).

lV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

  • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

.- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

  • Prepravné spoločnosti, ktoré so zásielkou dostávajú z dôvodu doručenia zásielky Vaše meno, adresu a telefónne číslo.

Vl. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR,

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

  • právo vniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

  • právo na prenositelnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. a III. týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Vll. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Vlll. Záverečné ustanovenia

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrnutím súhlasu prostredníctvom kontaktného formulára pre vypracovanie cenovej ponuky. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/tla.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.