Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky Plasttime s. r. o.

1. Oprávnené osoby
Nasledovné osoby sú oprávnené meniť a dopĺňať obsah zmluvy a preberať predmet zmluvy:
a/ osoba uvedená v zmluve ako zákazník
b/ manžel/manželka osoby uvedenej v bode a/, pokiaľ manželstvo právne trvá a manželia žijú v jednej domácnosti
c/ poverená osoba uvedená v zmluve alebo osoba s písomnou plnou mocou s úradne overeným podpisom splnomocniteľa

2. Špecifikácia predmetu zmluvy
Presná špecifikácia výrobkov a tovaru je uvedená v prílohe ku zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Presná špecifikácia prác je nasledovná:
a/ demontáž pôvodných okien /dverí – okná a dvere budú pri demontáži znehodnotené
b/ osadenie okien a dverí do otvorov – ukotvenie nových okien a dverí do stavebného otvoru montážnymi kotvami alebo skrutkami cez rám /okná a dvere sa osadia do kolmice a rovno bez ohľadu na krivosť múru, do ktorého sa má okno a dvere ukotviť (ďalej aj ako „ostenie“), vyplnenie priestoru medzi rámom okien a dverí a stenou PUR penou (ak nie je predmetom požadovanej dodávky murárske začistenie ostenia, tak orezanie vytvrdenej PUR peny nie je predmetom dodávky). Pripojovacia škára medzi oknom/dverami a murivom bude realizovaná v súlade s normou STN733134. Ak si objednávateľ neobjedná u dodávateľa všetky potrebné práce na riešenie pripojovacej škáry podľa normy STN733134, dodávateľ v takomto prípade nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie ustanovení normy STN733134 a akékoľvek dôsledky s tým spojené.
c/murárske začistenie ostenia – orezanie PUR peny, začistenie vnútorného ostenia omietkovou zmesou a utesnenie styku rámu a vonkajšieho ostenia tmelom alebo omietkovou zmesou. Uvedené zahŕňa kompletné dokončovacie murárske práce, vrátane aplikácie polystyrénových panelov na múr (v prípade potreby), aplikácia stavebnej sieťky a rohových profilov, aplikácia omietkovej hmoty bežnou murárskou technikou. Uvedená cena zahŕňa stavebný materiál nevyhnutný na vykonanie dokončovacích murárskych prác spojených s inštaláciou nových okien/dverí. Cena nezahŕňa zmenšovanie či zväčšovanie montážnych otvorov okien/dverí nad rámec obvyklej úpravy, maliarske práce, stierkovanie a pod. Poskytovanie týchto služieb zhotoviteľom, v prípade ich objednávky zo strany objednávateľa, je spoplatňované na základe platného cenníka.
d/ murárske začistenie „kastlíkového“ okna – ide o rôznu šírku vnútorného a vonkajšieho ostenia, rozmer okna sa zvyčajne prispôsobuje vonkajšiemu osteniu a vnútorné ostenie treba murárskymi prácami zúžiť k rámu okna

3. Zmluvný termín dodania
Termín dodania stanovený v zmluve začína plynúť nasledujúci deň po splnení všetkých týchto podmienok:
a/ podpis zmluvy oboma zmluvnými stranami
b/ pripísanie zálohovej platby na účet dodávateľa (ak bude pri úhrade uvedený nesprávny variabilný symbol, zmluvný termín nezačne plynúť dňom pripísania zálohovej platby, ale dňom preukázateľného oznámenia o realizácii zálohovej platby)
c/ posledná zmena technického riešenia (podľa čl.7) v písomnej forme doručená dodávateľovi
d/ realizácia zamerania, ak ho nebolo možné uskutočniť z viny zákazníka do 24 hod. od podpisu zmluvy
e/ ak termín dodania nezačne plynúť z viny zákazníka najneskôr v deň plánovaného dodania (ak je v zmluve určený), alebo do 60 dní od podpisu zmluvy, dodávateľ má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť, pričom v takomto prípade má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škôd v zmysle č.10, bod a) týchto zmluvných podmienok Zároveň sa tým zmluva pokladá za zrušenú z viny zákazníka. Dodržanie termínu dodania je závislé na riadnom a včasnom spolupôsobení zákazníka. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, ak nie je možné vykonať montáž z dôvodu vonkajšej teploty nižšej ako 0°C. Montáž zimnej záhrady alebo fasádnej konštrukcie môže byť prerušená pri nepriaznivých poveternostných vplyvoch ( dážď, vietor, sneh, nízke teploty a pod.) a zmluvný termín ukončenia montáže sa predĺži o dobu takéhoto prerušenia. V prípade vyššej moci budú zmluvné strany postupovať v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Platobné podmienky
Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia nasledovné platobné podmienky:
a/záloha 70% z celkovej zmluvnej ceny formou úhrady zálohovej faktúry
b/ rozdiel skutočnej ceny a uhradenej zálohy formou úhrady konečnej faktúry so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia
V prípade omeškania s úhradou faktúry zaplatí zákazník zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Ak zákazníkovi vznikne preplatok a jeho číslo účtu nie je uvedené v zmluve, je zákazník povinný písomne oznámiť dodávateľovi číslo účtu, v prospech ktorého sa preplatok uhradí.

5. Cena
Zákazník je povinný pri fakturácii akceptovať zmenu zmluvnej ceny vyplývajúcu zo zmien uvedených v čl.7

6. Zameranie
Zákazník je povinný svojím podpisom potvrdiť správnosť zamerania. Za rozmery stavebných otvorov, ktoré boli zamerané dodávateľom, zodpovedá dodávateľ. Zákazník zodpovedá za nasledovné technické parametre:
a/ rozmery, kde určil veľkosť stavebného otvoru
b/ výšku dverí, resp. jednoznačné určenie nulového bodu podlahy, ktorá ešte nie je stavebne ukončená, t.j. podlaha je pri zameraní iná ako plánovaný nulový bod
c/ iné technické parametre výrobkov, tovaru a prác, ktoré písomne určí v zameriavacom protokole
Stavebné otvory musia byť bezpečne prístupné pre účely zamerania. V prípade potreby musí byť pred zameraním na stavbe vyznačený váhorys pri všetkých stavebných otvoroch. Pre zameranie konštrukcií pre opláštenie stavby (hlavne ľahké závesné steny) musí byť na stavbe vyznačený vzťažný súradný systém na každom podlaží. Ak objednávateľ nezabezpečí vyššie uvedené požiadavky, má zhotoviteľ právo fakturovať týmto spôsobené náklady (prestoje, doprava a pod.)

7. Zmena predmetu zmluvy
Na základe požiadavky zákazníka: Zákazník môže zmeniť technické riešenie a rozsah predmetu zmluvy po jej podpísaní najneskôr pri zameraní stavebných otvorov (pokiaľ sa na základe zmluvy realizuje), pričom je povinný akceptovať zmenu ceny
vyplývajúcu z takýchto zmien predmetu zmluvy. Zmena predmetu zmluvy na základe požiadavky zákazníka môže nastať v nasledovných prípadoch a musí byť uplatnená písomne a podpísaná zákazníkom:
a/ zmena technickej špecifikácie (napr. zmena spôsobu otvárania, zmena farby, zmena typu skla a výplní, a pod.)
b/ zmena rozsahu predmetu zmluvy (zmena množstva výrobkov, tovaru a prác)
Na základe skutočností zistených pri zameraní a montáži: Na základe zamerania môžu nastať nasledovné zmeny:
a/ Zmena rozmerov výrobkov a tovaru vyplývajúca z veľkosti stavebných otvorov
b/ Zmena rozsahu prác vyplývajúca zo zmeny rozmerov výrobkov a tovaru
c/ Zmena rozmerov výrobkov a tovaru vyplývajúca z nevyhnutnej zmeny technického riešenia, ktorá vyplýva z charakteru stavby a konštrukčných možností pri výrobe a montáži
d/ Zmena rozsahu prác vyplývajúca z nevyhnutnej zmeny technického riešenia, ktorá vyplýva z charakteru stavby a konštrukčných možností pri výrobe a montáži výrobkov a tovaru
e/ Nevyhnutná zmena rozsahu prác, ktorá vyplýva z takej vlastnosti stavby, ktorá bola zistená až pri realizácii diela (odpadnutie veľkej časti muriva pri demontáži okna a z toho vyplývajúca nepredpokladaná potreba murárskych prác, a pod.)
f/ Nevyhnutná zmena rozsahu prác, ktorá vyplýva z takej vlastnosti stavby, ktorá vznikla po zameraní (nesprávne pripravenie stavebných otvorov, nadmerné poškodenie stavebných otvorov alebo ostenia pri demontáži starých okien realizovanej zákazníkom, a pod.)
Dodávateľ si na základe takýchto zmien vyhradzuje právo zmeniť termín dodania uvedený v zmluve z dôvodu neplánovanej potreby atypického materiálu a pod. Príloha ku zmluve nezohľadňuje reálny stav, konečná cena bude upresnená po zameraní stavebných otvorov.

8. Podmienky vykonania diela
a/ Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť zhotoviteľovi objekt, v ktorom má byť dielo vykonané, min. 1 deň pred skutočným výkonom prác
b/ Objednávateľ prehlasuje, že objekt je jeho vlastníctvom a je zbavený práv tretích osôb, alebo že má právo vykonávať v objekte stavebné úpravy
c/ Objednávateľ zoznámi zhotoviteľa s prevádzkovo-technickými a požiarnymi podmienkami objektu na zaistenie bezpečnosti práce
d/ Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné energie, vodu, mechanizmy a služby v požadovanom rozsahu a kvalite, ako aj priestory na uskladnenie vecí zhotoviteľa
e/ Objednávateľ zabezpečí primeranú ochranu vecí zhotoviteľa potrebných k vykonaniu diela
f/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas
g/ V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v dohodnutej lehote plnenia, na ktoré nemali vplyv okolnosti podľa čl.3 a 7, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 0,1% za každý deň omeškania z hodnoty nedodanej časti predmetu diela
h/ Zhotoviteľ môže vykonaním diela poveriť inú osobu, ale zodpovednosť má, ako by dielo vykonal sám
i/ Objednávateľ je povinný pripraviť stavenisko tak, aby mohol zhotoviteľ bezpečne použiť lešenie, rebríky, lávky a pod. potrebné na montáž. Ak zabezpečuje lešenie, rebríky, lávky a pod. objednávateľ, zodpovedá za dodržanie všetkých platných bezpečnostných predpisov a je povinný na požiadanie zhotoviteľa vydať o tom písomné prehlásenie. Ak objednávateľ nezabezpečí stavenisko, lešenie, lávky, rebríky a pod., má VšZmlPo_20080923 2/2 zhotoviteľ právo fakturovať týmto spôsobené náklady (prestoje, doprava a pod.)

9. Dodanie výrobkov, tovaru a prác
a/ Zákazník je povinný pri dodaní výrobkov, tovaru a prác dôkladne preveriť ich množstvo, odskúšať ich funkčnosť, odstrániť ochranné pásky, prípadne rozbaliť balenie a prezrieť, či na nich nie sú zjavné vady. Po prevzatí výrobkov, tovaru a prác nebudú akceptované reklamácie týkajúce sa kompletnosti dodávky a zjavných vád, ktoré mohli nastať po ich prevzatí.
b/ Skutočné množstvo kotviacich úchytov použitých pri montáži môže byť odlišné od množstva uvedeného v prílohu ku zmluve o +/- 20%. V takomto prípade sa cena diela nebude zvyšovať ani znižovať.
c/ Zákazník je povinný prevziať výrobky, tovar a práce písomne, svojim podpisom na a odovzdávacom protokole alebo dodacom liste. V prípade vád má právo ich uviesť na odovzdávacom protokole alebo dodacom liste, pričom je jeho povinnosť tieto vady presne špecifikovať. Ak ide o vadu výrobkov, tovaru alebo prác brániacu ich riadnemu užívaniu, v takomto prípade sa podpisom odovzdávacieho protokolu alebo dodacieho listu nepokladá dodávka za ukončenú a naďalej beží termín dodania.
d/ Ak zákazník neprevezme predmet zmluvy do 5 dní od vyzvania dodávateľom, pokladá sa predmet zmluvy za dodaný bez vád.
e/ Ak nie je možné dodávku zrealizovať alebo ukončiť z viny zákazníka v plánovanom termíne, dodávateľ má právo v tomto termíne vystaviť faktúru za všetky vyrobené výrobky, nakúpený tovar a zrealizované práce a zákazník je povinný takúto faktúru uhradiť. V takomto prípade má dodávateľ právo účtovať zákazníkovi skladné a nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy.
f/ Ak zákazník požaduje dodatočne dodať výrobky, tovar alebo práce, ktoré z jeho viny nebolo možné dodať v zmluvne dohodnutom termíne, bude dodávateľ fakturovať práce podľa platného cenníka (a nie podľa cien uvedených v pôvodnej zmluve o dielo). Navyše bude dodávateľ fakturovať cenu za dopravu a cestovný čas spojený s dodatočným dodaním výrobkov, tovaru a prác. Zákazník je povinný takúto sumu uhradiť ihneď po ich dodaní. Termín dodania takýchto výrobkov, tovaru a prác sa stanoví samostatne, bez ohľadu na termín dohodnutý v pôvodnej zmluve.
g/ Ak pri odstraňovaní vád zákazník neakceptuje termín odstránenia navrhnutý dodávateľom a žiada o odstránenie vád v neskoršom termíne, prípadné úroky z omeškaného dodania sa prestávajú počítať dátumom, ktorý bol navrhnutý na odstránenie vád a zároveň je zákazník povinný doplatiť dlžnú sumu za výrobky, tovar a práce, ako keby boli vady odstránené. Zákazník tým nestráca nárok na urýchlené odstránenie všetkých vád.
h/ Ak objednávateľ pri ukončení diela požaduje dodať výrobky, tovar a práce, ktoré neboli predmetom zmluvy, musí tak urobiť písomne formou samostatnej objednávky alebo zmluvy. Zápisy na odovzdávacom protokole alebo dodacom liste nebudú pre tento účel akceptované ako objednávka. Výnimkou sú práce, ktoré je možné zrealizovať ihneď pri realizácii diela, podmienkou je však písomná objednávka podpísaná objednávateľom, v ktorej sú tieto práce uvedené aj s ich cenou.
i/ Ak je miestom dodania sídlo dodávateľa, zákazník znáša akékoľvek náklady a riziká spojené s prepravou výrobkov a tovaru. To platí aj pre prípad, ak sa dodanie výrobkov a tovaru vykoná ich odovzdaním prvému dopravcovi k preprave.

10. Všeobecné ustanovenia
a/ Ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy alebo jej časti bez zavinenia druhej strany, zaplatí odstupujúca strana zmluvnú pokutu vo výške 20% zo zmluvnej ceny a všetky vzniknuté škody a náklady, ktoré budú špecifikované písomne.
b/ Zákazník výslovne a neodvolateľne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje spracúval dodávateľ alebo jeho sprostredkovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas zákazníka sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia potrieb dodávateľa súvisiacich s ustanoveniami tejto zmluvy. Dodávateľ prehlasuje, že bude dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
c/ Cena za práce neuvedené v zmluve sa bude účtovať podľa platného cenníka Plasttime s.r.o.
d/ Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán. Zmluvné strany budú prípadné rozpory riešiť rokovaním s cieľom dosiahnuť dohodu. V prípade, že k dohode nedôjde, ktorákoľvek zmluvná strana má právo podať návrh na Okresný súd, ktorého príslušnosť k prejednaniu sporu si účastníci dohodnú.
e/ Zákazník nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením ceny za predmet zmluvy.
f/ Zodpovednosť za predmet zmluvy alebo jeho časť prechádza na zákazníka dňom dodania aj časti výrobkov, tovaru alebo zrealizovaním diela alebo jeho časti.
g/ Dodávateľ a zákazník sa vzdávajú svojho práva na úhradu nedoplatku a preplatku, ak takýto rozdiel neprevyšuje čiastku 0,66€.

11. Záruka a reklamácia
a/ Záručná doba na fyzikálne vlastnosti skla je 24 mesiacov, na fyzikálne vlastnosti plastových a hliníkových profilov je 60 mesiacov a na funkčnosť okien, zabudovanie predmetu diela a na ostatné výrobky a tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy zákazníkom a je podmienená dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu, ktorého prevzatie zákazník potvrdí podpisom zmluvy.
b/ Záruka sa nevzťahuje na zjavné vady, ktoré neboli uvedené v odovzdávacom protokole alebo v dodacom liste pri prevzatí výrobkov, tovaru alebo prác.
c/ Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania zákazníkovi.
d/ Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy, zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené jeho zavinením.
e/ Zo záruky sú vylúčené vady tovaru alebo škody na tovare, ktoré neboli spôsobené predávajúcim. Takou vadou je napr. aj neodborne vykonaná montáž predmetu kúpy.
f/ Zákazník stráca nárok na záruku v prípade, že dôjde k zásahu do predmetu zmluvy iným subjektom ako dodávateľom.
g/ Uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady v reklamačnom konaní sa riadi reklamačným poriadkom Plasttime s. r. o.
h/ Reklamácia musí byť uplatnená písomne, s uvedením dokladu o kúpe, menom adresou a telefonickým kontaktom zákazníka, adresou stavby, presným určením reklamovaného výrobku /rozmery, číslo položky z cenovej ponuky a pod./ a presným popisom reklamovanej vady. Reklamácia neovplyvňuje povinnosť zákazníka uhradiť svoje záväzky v lehote splatnosti. Reklamácie sa uplatňujú na adrese: Plasttime s. r. o.,Duklianska 3750, Bardejov, e-mail: plasttime@plasttime.sk
i/ Ak je reklamácia oprávnená, dodávateľ ju odstráni do 30 dní. Ak je na odstránenie vady potrebný materiál s termínom dodania dlhším ako 30 dní, vada bude odstránená ihneď po dodaní takéhoto materiálu.

12. Alternatívne riešenie sporov
Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, či sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania. Subjektmi alternatívneho riešenie sporov sú v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Ďalšou možnosťou je podanie návrhu na začatie prostredníctvom platformy.

13. Servis
Záručný servis je bezplatné odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka. Ak je na základe odbornej obhliadky servisného technika zistené, že reklamácia je neoprávnená, dodávateľ má právo fakturovať všetky náklady spojené s posudzovaním takejto vady a zákazník je povinný cenu za takéto náklady uhradiť v hotovosti ihneď po zamietnutí reklamácie. Mimozáručný servis je odstraňovanie vád v záručnej dobe, na ktoré sa nevzťahuje záruka a odstraňovanie akýchkoľvek vád po uplynutí záručnej doby. Zákazník je povinný uhradiť cenu za mimozáručný servis, t.j. cenu potrebného materiálu, dopravu, cestovný čas a pracovný čas pracovníkov dodávateľa.

14. Výklad použitých pojmov
Zákazník je pri zmluve o dielo objednávateľ a pri kúpnej zmluve kupujúci.
Dodávateľ je pri zmluve o dielo zhotoviteľ a pri kúpnej zmluve predávajúci.
Vada je vlastnosť predmetu diela /kúpy/, ktorá je odlišná od pôvodne zmluvne dohodnutých vlastností. Vady môžu byť zrejmé a skryté.
a/ Zrejmá vada je taká, ktorú možno zistiť už na základe samotného prehliadnutia predmetu zmluvy, t.j. ide o viditeľný nedostatok predmetu diela /kúpy/
b/ Skrytá vada je taká, ktorú nie je možné zistiť prehliadkou predmetu zmluvy a spôsobuje obmedzenú funkčnosť, resp. úplnú nefunkčnosť výrobku. Za skrytú vadu možno považovať aj vlastnosť, ktorá bráni účelovému využitiu predmetu zmluvy.
Škoda je ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch, t.j. je napraviteľná poskytnutím peňažného plnenia.
Vyššia moc /vis maior/ je od vôle zmluvných strán nezavinené pôsobenie vonkajších síl, ktoré môžu spôsobiť nemožnosť splnenia dohodnutých podmienok. Patrí sem napr. požiar, povodeň, blesk, krupobitie, silný vietor, veterná smršť, snehová víchrica, extrémny mráz, vojna …